Package summary

Packages from 13201 to 13300 from total 13998
Name State Running Task ID Last build started Priority Package groups
SDL2
ok
81413120 2022-01-18 16:24:44 191
SDL2_gfx
ok
81357235 2022-01-17 12:37:25 664
SDL2_image
ok
81367808 2022-01-17 16:42:52 602
SDL2_mixer
ok
81338785 2022-01-17 04:36:28 1158
SDL2_net
ok
81367908 2022-01-17 16:46:48 602
SDL2_ttf
ok
81340732 2022-01-17 05:39:44 944
sdlhack
ok
81385070 2022-01-18 00:46:16 400
SDL_image
ok
81371762 2022-01-17 18:38:15 566
sdljava
ok
81402464 2022-01-18 11:50:25 870 swig
SDL_mixer
ok
81325690 2022-01-16 21:25:32 1137
SDL_mng
ok
81331083 2022-01-17 00:13:26 856
SDL_net
ok
81371765 2022-01-17 18:38:24 566
SDL_ttf
ok
81371459 2022-01-17 18:26:40 694
sdparm
ok
81382626 2022-01-17 23:57:21 360
seadrive-gui
ok
81335333 2022-01-17 02:27:24 1109
seafile
ok
81416434 2022-01-18 17:57:49 210 python
seafile-client
ok
81335336 2022-01-17 02:27:28 1109
seahorse
ok
81380086 2022-01-17 22:42:32 1248
seahorse-nautilus
ok
81407077 2022-01-18 14:23:52 343
sec
ok
81396156 2022-01-18 08:05:41 940 perl-users
sedutil
ok
81343379 2022-01-17 06:53:50 557
semver
ok
81308843 2022-01-16 10:53:29 863
senamirmir-washra-fonts
ok
81354186 2022-01-17 11:21:48 880
sendemail
ok
81191505 2022-01-13 14:09:20 834 perl-users
sendxmpp
ok
81279063 2022-01-15 13:40:58 747 perl-users
sepolicy_analysis
ok
81353691 2022-01-17 11:10:58 1147 python
sequeler
ok
81368490 2022-01-17 17:03:31 964
serafettin-cartoon-fonts
ok
81391634 2022-01-18 05:33:50 737
serd
ok
81355203 2022-01-17 11:43:07 1177
serp
ok
81394295 2022-01-18 07:08:52 592
setBfree
ok
81385150 2022-01-18 00:48:41 784
setools
ok
81389267 2022-01-18 03:52:04 689 python swig
sevmgr
ok
81425002 2022-01-18 22:38:45 -27 python
sgmanager
ok
81417741 2022-01-18 18:49:02 203
sha2
ok
81382586 2022-01-17 23:56:38 360
sharpfont
ok
81379722 2022-01-17 22:27:24 407
sharpziplib
ok
81379729 2022-01-17 22:27:41 407
sharutils
ok
81293539 2022-01-15 23:52:17 662
shelldap
ok
81363273 2022-01-17 14:56:00 457 perl-users
shellz
ok
81276444 2022-01-15 12:29:22 865 go-sig
shhgit
ok
81320936 2022-01-16 18:51:31 608 go-sig
shigofumi
ok
81397658 2022-01-18 09:05:23 691
shim-unsigned-x64
ok
81287573 2022-01-15 18:53:04 1147
shiny
ok
81291287 2022-01-15 22:17:19 845
shntool
ok
81381490 2022-01-17 23:32:23 361
shobhika-fonts
ok
81413137 2022-01-18 16:25:20 255
shorewall
ok
81396167 2022-01-18 08:05:52 940 perl-sig
shrinkpdf
ok
81203577 2022-01-13 19:16:29 746
shtool
ok
81339084 2022-01-17 04:46:08 518 perl-users
shutter
ok
81278532 2022-01-15 13:29:56 1045 perl-sig
shybrid
ok
81373262 2022-01-17 19:25:05 948 neuro-sig
siege
ok
81397939 2022-01-18 09:18:25 263 perl-users
signon-glib
ok
81398726 2022-01-18 09:44:09 378
sil-abyssinica-fonts
ok
81354191 2022-01-17 11:21:53 880
sil-alkalami-fonts
ok
81354467 2022-01-17 11:26:04 880
sil-andika-compact-fonts
ok
81354391 2022-01-17 11:24:54 880
sil-andika-fonts
ok
81354571 2022-01-17 11:27:22 880
sil-andika-new-basic-fonts
ok
81354655 2022-01-17 11:29:23 880
sil-annapurna-fonts
ok
81354672 2022-01-17 11:29:50 880
sil-apparatus-fonts
ok
81354439 2022-01-17 11:25:29 880
sil-awami-nastaliq-fonts
ok
81354614 2022-01-17 11:27:48 880
sil-charis-compact-fonts
ok
81354608 2022-01-17 11:27:30 880
sil-charis-fonts
ok
81354360 2022-01-17 11:24:24 880
sil-dai-banna-fonts
ok
81354334 2022-01-17 11:23:58 880
sil-doulos-fonts
ok
81354193 2022-01-17 11:21:57 880
sil-ezra-fonts
ok
81354574 2022-01-17 11:27:26 880
sil-gentium-basic-fonts
ok
81354259 2022-01-17 11:23:28 880
sil-gentium-fonts
ok
81354750 2022-01-17 11:31:35 880
sil-gentium-plus-compact-fonts
ok
81354553 2022-01-17 11:26:59 880
sil-gentium-plus-fonts
ok
81354197 2022-01-17 11:22:02 880
sil-harmattan-fonts
ok
81354503 2022-01-17 11:26:21 880
silkscreen-fonts
ok
81354212 2022-01-17 11:22:24 880
sil-lateef-fonts
ok
81354199 2022-01-17 11:22:06 880
sil-mingzat-fonts
ok
81354202 2022-01-17 11:22:11 880
sil-mondulkiri-extra-fonts
ok
81354279 2022-01-17 11:23:50 880
sil-mondulkiri-fonts
ok
81354678 2022-01-17 11:30:02 880
sil-namdhinggo-fonts
ok
81354657 2022-01-17 11:29:29 880
sil-nuosu-fonts
ok
81354203 2022-01-17 11:22:15 880
sil-padauk-fonts
ok
81330087 2022-01-16 23:40:28 964
sil-scheherazade-fonts
ok
81354208 2022-01-17 11:22:20 880
sil-shimenkan-fonts
ok
81354641 2022-01-17 11:28:48 880
sil-sophia-nubian-fonts
ok
81354676 2022-01-17 11:29:58 880
sil-tagmukay-fonts
ok
81354392 2022-01-17 11:24:58 880
sil-tai-heritage-pro-fonts
ok
81354460 2022-01-17 11:25:56 880
simcrs
ok
81424998 2022-01-18 22:38:37 -27 python
simdock
ok
81341296 2022-01-17 05:57:13 1039
simfqt
ok
81425004 2022-01-18 22:38:50 -27 python
simple-ccsm
ok
81377890 2022-01-17 21:27:12 666 python
simple-mail
ok
81292539 2022-01-15 23:21:18 1154
simspark
ok
81422058 2022-01-18 21:05:03 145
since
ok
81382220 2022-01-17 23:46:53 360
singularity
ok
81287574 2022-01-15 18:53:09 966 python
sip-redirect
ok
81404600 2022-01-18 12:55:54 213 perl-users
sipsak
ok
81392551 2022-01-18 06:02:50 404
sirikali
ok
81417069 2022-01-18 18:19:43 175
sisu
ok
81397601 2022-01-18 09:02:48 499 eclipse java maven
sisu-mojos
ok
81393706 2022-01-18 06:52:18 625 java maven
sj-fonts
ok
81391729 2022-01-18 05:35:59 737
skf
ok
81373628 2022-01-17 19:42:23 734 perl-sig python swig
skopeo
ok
81376638 2022-01-17 20:47:28 1253 go-sig
Packages from 13201 to 13300 from total 13998